9. mai 2006

FALLET I OLJEUTVINNINGEN PÅ NORSK SOKKEL

(KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON)

Figuren ovenfor viser utviklingen i utvinningen av (regulær) olje fra norsk sokkel for perioden januar 2002 til mars 2006 slik dette har blitt rapportert av Oljedirektoratet (OD). Foreløpige tall publisert fra OD viser at utvinningen for april 2006 har vært 2,22 millioner fat for dagen.
I figuren er også tegnet inn OD sin prognose fra januar i år for årene 2006-2008.

I innlegget HUBBERTs METODE FOR NORSK SOKKEL ble det gjort en sammenlikning mellom utvinningsprofiler utviklet med Hubbert’s lineærisering mot ODs.

Senere i dette innlegget følger en kortfattet analyse på utviklingen i fallet for total utvinningsrate fra de feltene som startet opp før årsskiftet 2001/2002.

Figuren viser hvordan oppstart av nye felt har bidratt til å dempe fallet i den totale oljeutvinningen fra norsk sokkel. Det er fallet i utvinningen fra feltene før 2002 som nå vekker oppmerksomhet og som blir hyppig diskutert i en rekke fora. Disse feltene har siden tidlig 2003 ”mistet” omtrent 1 millioner fat for dagen i utvinningskapasitet. Norsk oljeutvinning toppet i 2001 med 3,12 millioner fat for dagen.

Nye felt under utvikling, som eksempelvis Alvheim, Fram Øst, Vilje og Volve for å nevne noen, er estimert vil bidra med totalt 0,3 millioner fat for dagen i ”ny” kapasitet i 2008 (Kristin rapporteres nå som kondensatfelt).

På norsk sokkel produserer feltene så lenge brutto inntekter fra petroleumssalget er høyere enn de totale kostnadene som driftskostnader, tariffer, administrasjon, forsikringer etc., med andre ord så lenge dekningsbidraget er positivt.

(KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON)

Figuren ovenfor dokumenterer år til år totalt relativt fall i oljeutvinningen for felt der utvinningen startet før årsskiftet 2001/2002 (de grønne søylene i forrige figur).

Verdien for januar 2003 er den relative endringen fra januar 2002 til januar 2003, og så videre.

Det som er påfallende er at fallet i den totale utvinningsraten, så langt, har vært akselererende med tiden. Det samme er beskrevet av Pemex vil skje for Cantarell som nå har verdens nest høyeste utvinningsrate assistert med nitrogeninjeksjon.

For å redusere effekten fra ”støy” i dataene fra den ene måneden til den andre er det også brukt en flytende 12 måneders gjennomsnitt for å glatte dataene for fallet i utvinningsraten. Den glattede kurven viser tydeligere trenden med akselererende fall, som det siste året har bevegd seg mellom 12 og 15 prosent på årlig basis, eller i gjennomsnitt 1 % i måneden.

(Effekten fra nedstengningene av Snorre og Vigdis i årsskiftet 2004/2005 ville resultert i en lavere fallrate for samme periode, og en høyere fallrate ved årsskiftet 2005/2006, videre skyldes noen av de ”ville” svingningene planlagte vedlikeholdsstanser som normalt foregår i sommerhalvåret.)

Som et forsøk på en kurvetilpasning (en idealisering) og for å undersøke hvilken grenseverdi fallraten nå trender mot er det brukt en logaritmiske tilpasning, som synes å gi et akseptabelt resultat, og som indikerer at gjennomsnittlig fallrate for feltene som er analysert beveger seg mot 15 % årlig.

For ordens skyld så vil kun fremtidige data gi endelig dokumentasjon for fallraten for denne gruppen av felt.

Profilerte energianalytikere som blant annet Matthew R. Simmons har gjennom en årrekke hevdet at ”nye teknologier” i hovedsak bidrar til å akselerere oljeutvinningen, og at disse vil resultere i ”monstrous decline rates” etter platåfasen.

Et konstant årlig fall i utvinningsraten på vel 15 % ville halvere utvinningen i løpet av 4 år, noe som ville innebære at utvinningen fra de presenterte feltene ville falle fra omtrent 2,0 millioner fat for dagen nå, til omtrent 1,5 millioner fat for dagen i 2008 og 1,0 millioner fat for dagen i 2010.

For feltene som er startet opp siden 2002, har disse vært eller er i en oppbygningsfase og gir nå omtrent 0,43 millioner fat for dagen og det forventes at disse etter hvert får fallrater som de øvrige feltene på norsk sokkel.

Fram som startet utvinning i oktober 2003 hadde et fall i utvinningen på mer enn 36 % fra 2004 til 2005, og for de tre første månedene i år 28 % relativt samme periode i 2005.

Nye felt (der utvinning enda ikke har startet) er estimert vil bidra med 0,27 millioner fat for dagen i ”ny” kapasitet i 2008.


1 kommentar:

Tomtønna sa...

NTB si dekking av produksjonstala for mars:

"Den lave produksjonen skyldes vedlikeholdsstans på feltene Kvitebjørn, Njord, Skirne, Snorre og Vigdis. Dessuten var Visund stengt hele måneden."

Hallo!

Legg inn en kommentar