26. apr. 2006

LITT SMÅNYTT EN ONSDAGSKVELD

(Klikk på bildet for større versjon)
Figuren ovenfor viser utviklingen i sluttnoteringen for nominell råoljepris (Brent) fra sommeren 1987 til i går. Det er når råoljeprisen ses i perspektiv at det er lettere å understreke den bratte prisstigningen den siste tiden. Det er da lett å få øye på prisøkningene i kjølvannet av Iraks okkupasjon av Kuwait. Det blir og lettere å se at oljeprisen nå har doblet seg på mindre enn to år.

(Klikk på bildet for større versjon)

Figuren ovenfor viser utviklingen i prisen for kobber.

Tilsvarende kurver kunne presenteres for andre metaller som, gull, sølv, sink og aluminium for å nevne noen. Dette vil etter hvert få betydning for forbrukere flest, selv om effekten ikke blir så voldsom som kurvene kan gi inntrykk av.

EIA publiserte i kveld nye data for råolje og produktlagre, import og egen produksjon av de samme for USA.

Råoljelagrene var ned 0,2 millioner fat og egenproduksjon og import var omtrent i balanse med raffinerigjennomstrømningene for siste uke. Importen var ned ca. 1 million fat for dagen relativt samme periode i fjor.
Raffinerigjennomstrømningene øker, noe som var ventet.

Bensinlagrene var ned 1,9 millioner fat og bensinimporten var opp 250 – 300 kb/d relativt samme periode i fjor. Dette forsterker inntrykket av vedvarende globalt press mot bensinprisene, da den økte importen har begrenset lagertrekket av bensin.

Destillatlagrene (blant annet diesel og fyringsolje) var opp 1 million fat relativt forrige uke, og importen var opp ca. 200 kb/d, med andre ord den økte importen bidro til bygging av destillatlagrene.

Dersom USAs import av råolje ikke øker i tiden fremover, samtidig med at raffinerigjennomstrømningene øker, vil trekket fra råoljelagrene øke frem mot sommeren.

Markedet reagerte i kveld avventende på dataene fra EIA, og det forventes at rundt midten av juni vil det foreligge sterkere indikasjoner på den strukturelle forsyningssituasjonen for råolje. Dataene fra EIA tjener nå som en god indikator på forsyningssituasjonen for råolje og petroleumsprodukter.

Det er grunn til å tro at det er noe støy i dataene, som revideres hver 4. uke, men status i kveld er at trenden som har vært beskrevet tidligere her på ”Kveldssong for hydrokarbonar” holder seg. Det er med andre ord ingenting i kveldens data som tilsier at en lavere prising av olje kan rettferdiggjøres…..enda.

LITT NYTT OM NATURGASS I TEXAS

Rail Road Commsission of Texas publiserte nye data for blant annet gassutvinningen i Texas, og de viser fortsatt fall, noe som ble beskrevet her. Texas utvinner nå ca. 30 % av naturgassen i USA og i februar 2006 var denne ca. 14 Gcf/d og et stort fall i Texas merkes.

I løpet av perioden november 2005 til februar 2006 er fallet i naturgassutvinningen i Texas ca. 2 Gcf/d, som nå representerer ca. 4 % av USAs totale utvinning. Dette er mye, og vil bidra til å sette naturgassprisene under press senere i år.

1 Gcf/d = 28,3 millioner standardkubikkmeter pr. dag.

Årsaken til at naturgassutvinningen i USA er av interesse, er at denne hadde en sekundær topp i 2001, og har senere falt jevnt. Dette har medført delvis bytte fra naturgass til diesel og fyringsoljer (fuel switching) blant en del forbrukere som elektrisitetsprodusenter og annen industri som har denne muligheten. Naturgass i USA er relativt billig i forhold til oljeprodukter, og dette vil forsterke etterspørselen inntil prisene jevnes ut.

Dersom fallet i naturgassutvinningen som nå er observert i blant annet Texas fortsetter, vil dette medføre at på et eller annet tidspunkt vil noen aktører igjen bytte fra naturgass til oljeprodukter på grunn av tilgjengelighet.

Dette øker etterspørselspresset fra andre sektorer etter olje, som igjen bidrar i den pågående globale budkrigen på råolje og oljeprodukter. Å erstatte 1 Gcf/d naturgass med oljeprodukter krever ca. 170 - 180 000 fat for dagen. Isolert sett høres dette lite ut, men i en stram forsyningssituasjon bidrar slike ”små” endringer til fortsatt prisvekst.

USA har besluttet å utsette videre fylling av SPR (Strategic Petroleum Reserve) til etter årets kjøresesong. Inntil nylig ble SPR fylt med en rate på omtrent 70 000 fat for dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar