18. apr. 2006

GLOBAL OLJEFORSYNING, ÅR FOR ÅR ENDRINGER

Figuren viser år til år endringer i global oljeforsyning (all energi i væskeform) basert på data fra IEA Oil Market Report. (Søylen for 2001 viser endringer relativt 2000 osv.)

Formatet er valgt basert på intensjonen om å komme tilbake senere med oppdatert figur her på ”Kveldssong for hydrokabonar”. Figuren vil lett kunne illustrere hva som nå skjer i oljemarkedet. Den lyse blå søylen viser gjennomsnittlig forsyningsvekst hittil i år, den sorte søylen viser hva IEA forventer for hele 2006, den skarpt grønne søylen viser hva gjennomsnittsproduksjonen vil måtte være resten av året om IEA sitt måltall skal nås.

Utviklingen i prisen er også tegnet inn i diagrammet. Avhengig av hvordan den lyse blå (og den skarpt grønne) søylen endrer seg med tiden vil dette gjenspeiles i den gjennomsnittlige oljeprisen for 2006. Dersom den blå søylen krymper (eller verre blir negativ) etter som månedene går og den gjennomsnittlige oljeprisen fortsetter å stige bratt, er dette et dårlig varsel.

Eksempel; den lyseblå søylen viser liten vekst eller krymper, da vil oljeprisen (gjennomsnitt gjennom 2006) stige og den skarpt grønne søylen vil vokse. Jo mer den skarpt grønne søylen vokser, jo mindre sannsynlig er det at IEA sitt nåværende veksttall for 2006 vil nås. Dersom gjennomsnittsprisen for 2006 beveger seg rundt 80 - 85 dollar fatet, vil dette få store konsekvenser for veksten i verdensøkonomien.

Fallet i oljeforbruket i 2002 kan tilskrives 11. september 2001.
Gjennom 2003 og 2004 er det en vekst i oljeforbruket som overstiger forventningene til de fleste energianalytikerne, og en stor del av veksten skyldes økonomisk vekst i India og Kina.

Legg merke til at oljeprisen la moderat på seg i 2003, og at veksten i prisen akselererte i 2004 da det virket som en nådde taket på utvinningskapasiteten høsten 2004. Prisveksten rammet de med minst betalingsevne (dvs de fattige landene) hardest.

Gjennom 2005 vokste total årlig global forsyning med ca. 1,0 Mb/d, og gjennomsnittsprisen (Brent datert) la på seg 15 dollar fatet. Dette er verdt å merke seg da den relativt sterke prisøkningen ikke resulterte i en tilsvarende økning i forsyningen. Oljen i reservoaret bryr seg lite med hva pris den oppnår, og reagerer primært på fysiske forhold i sine omgivelser.

For perioden jan-mar i 2006 har veksten vært 0,31 Mb/d relativt hele 2005, og i den siste tiden har oljeprisen lagt kraftig på seg. IEA forventer en vekst i forsyningen på ca. 1,5 Mb/d (sort søyle) for hele 2006, og dette vil nås dersom veksten resten av året blir på gjennomsnittlig 1,9 Mb/d (skarp grønn søyle).

Tallene tar ikke for seg netto nyttig energi. Det er vel kjent at hvert fat olje som nå utvinnes krever mer energi enn i fjor, med andre ord synker nyttig energi fra hvert fat olje med tiden. I hvilken grad den veksten som hittil er rapportert i år kompenserer for dette er det vanskelig å si noe om, men i alle tilfelle er veksten i nyttig energi hittil i år neglisjerbar relativt i fjor.

Veksten avtok i 2005 og denne trenden ser ut til å fortsette i 2006. Det er gjerne slik at når en følger veksten til en kurve avtar veksten før toppen nås, og etter toppen…. kommer nedturen.

NOEN FORHOLD SOM PREGER FORSYNINGSSITUASJONEN NÅ

  • Global oljeforsyning har vært flat siden oktober 2004
  • Forsyningen fra OPEC har pr. februar 2006 falt med ca. 2 % siden juli 2005.
  • Utvinningen i Nordsjøen faller fortsatt sterkt.
  • Cantarell vil kunne falle dramatisk i løpet av 2006.
  • IEA forventer svakere forsyningsvekst fra landene i tidligere Sovjetunionen de neste årene.
  • Saudi Arabia har siden 2005 økt antall borerigger sterkt, og dette ser så langt ikke ut til å påvirke produksjonsutviklingen. Saudi Arabia har hittil hatt en liten reduksjon i sin oljeproduksjon, og mange sammenligner dette med situasjonen Texas var i på syttitallet (Texas fungerte da som global svingprodusent) da produksjonen fortsatte å synke, på tross av at det ble boret opp mange nye brønner. Platt's melder at Saudi Aramco jobber seriøst med å redusere fallraten (decline rate) fra 8 %/år til 2 %/år.
  • Angola og Brasil vil øke utvinningen gjennom 2006.

2 kommentarer:

Tomtønna sa...

Heilt sidan oljeprisen passerte det uanstendig høge nivået 35 dalarar fatet, har ymse "pundits" tilskrive prisaukane ein "fryktpremie". Denne skulle vere midlertidig, og prisen skulle falle tilbake til "normalen" etter x veker/månader/år. Kva ein har frykta har variert, no er det sjølvsagt Iran og Nigeria som er problemet.

At det skulle vere nokon (langsiktige) problem med forsyningssituasjonen har eg ikkje sett nokon analytikar seie noko om. Tvertimot blir det hevda at det er lagerbygging som foregår. At aktørane i marknaden kjøper olje for 72$ skulle såleis skuldast dumskap og veike nervar..

Det Energimannen viser med sine framifrå grafar over her, er "the fundamentals". Og dei viser at det kan vere grunnlag for handfast og velgrunna frykt. Det skal bli interessant å sjå korleis det utviklar seg utover året!

Energimann sa...

Ikke siden juni 2004 har oljeprisen (Brent spot) vært under 35 dollar fatet. Det har jo gått både vinter og votter siden da. Kanskje det hjelper å være litt mer positiv?

Ooops, dette betyr jo at prisen hittil har steget med mer enn 100 % på knappe 22 måneder. La meg nå se, 100 % de neste 22 månedene( feb. 2008) mer enn 140 dollar/fatet, knappe to år deretter (nyttårsaften 2010) rundt 300 dollar/fatet, to år deretter………
(Jeg bare tuller med dere, det ovenfor kalles forresten eksponentiell vekst.)

Dersom 35 dollar fatet er uanstendig, hva er da 75 dollar fatet?

Alt dette pratet om fryktpremie får meg i dårlig humør, siden frykten nå synes å ha blitt permanent. Husk hva Churchill en gang sa ”Det eneste vi har å frykte er frykten selv.”

I motsetning til analytikerne har aktørene i markedet satset penger på hva retning den fremtidige oljeprisen skal, og de vedder ordentlige penger på at den skal opp.
Up, up, up and away

Legg inn en kommentar