21. apr. 2006

GLOBAL BUDKRIG PÅ OLJE

(Klikk på bildet for større versjon. MERK: sekundær y-akse er ikke nullskalert.)
Figuren ovenfor viser utviklingen i USAs totale produksjon og import av olje, raffinerigjennomstrømning hittil i år mot 2005 og totalt lager av råolje.
Kortversjonen: Følg med hvordan utviklingen i lagernivåene for råolje utvikler seg mot sommeren.

RÅOLJE

Sjelden har råoljelagrene vært under 270 millioner fat siden 1982. Det er på denne bakgrunnen at det er grunn til å tro at en ”psykologisk grense” nås dersom råoljelagrene faller mot 270 millioner fat. For uken som endte 14. april 2006 var råoljelagrene 345 millioner fat, etter et ukentlig lagertrekk på 0,8 millioner fat.

(Tallene fra SPR ; Strategic Petroleum Reserve inngår ikke i disse tallene)

Ukentlige lagertrekk vil kunne nå 4 - 6 millioner fat mot uke 19 om raffinerigjennomstrømningene nå økes mot fjorårsnivået, raffinerigjennomstrømningene øker normalt med ytterligere rundt 1 million fat for dagen fra ca. uke 20 (ref figuren ovenfor) og gjennom kjøresesongen (driving season) for å dekke økt etterspørsel (forbruk) og bygge bensinlagrene.

Forløpet som beskrevet overfor vil kunne bringe råoljelagrene ned til ca. 320 millioner fat i uke 19/20 forutsatt total råoljetilførsel som i de siste ukene. Uten en økning i råoljeimporten fra uke 20 vil råoljelagrene kunne trekkes raskere ned, og nå den ”psykologiske grensen” i månedskiftet juni/juli.

Om denne ”psykologiske grensen” nås om 2 - 3 måneder, uten å bli stabilisert, vil dette være et sterkt signal om at råoljeimporten kun kan økes gjennom å fortsette å by opp prisen på råolje. Da vil det nok være noen skipslaster med råolje og bensin som skifter eiere og bestemmelsessted noen ganger før lossing blir gjort denne sommeren.

Det tar noen uker å transportere olje fra produsenter i Midtøsten og Vest Afrika til USA, og det årlige forløpet for forbruket er godt kjent for raffineriene, så det er grunn til å tro at de vil starte innkjøpet av råolje for å stabilisere lagernivåene 5 - 6 uker i forkant av dette, noe som indikerer at budkrigen vil kunne intensiveres senest i neste måned.

Hva har vært påfallende denne vinteren og våren?

Den amerikanske råoljeimporten har vært lavere enn tilsvarende periode i fjor på tross av lavere egenproduksjon, samtidig med lagerbygging. Vinteren har vært mildere enn normalt og etterspørselen etter bensin og diesel har vært som tilsvarende periode i fjor.

Dette har ikke bremset råoljeprisen.

Den økonomiske veksten i Kina medførte at oljeimporten økte med 25 % første kvartal i år relativt samme periode i fjor. Kina med sine handelsoverskudd og valutareserver forventes å ville forsvare egen økonomisk vekst gjennom å være med i denne budkrigen.

I følge enkelte meldinger oppnår nå Suezmax tankere lavere rater enn for kort tid tilbake og noen VLCC (Very Large Crude Carriers) har problemer med å få oppdrag. Dette kan indikere lavere oljeeksport fra Midtøsten og Vest Afrika.

Disse momentene indikerer at den underliggende forsyningssituasjonen for olje er strammere enn hva som synes å være en fremherskende oppfatning blant mange analytikere.

Hva om raffinerigjennomstrømningene i USA øker lite mot sommeren?

Dette betyr økt press mot bensin og dieselprisene, og at amerikanske forbrukere vil konkurrere globalt for å søke å dekke sitt forbruk. Det vil være dårlig nytt også for norske bilbrukere, selv om en redusert etterspørsel for råolje i USA kan få råoljeprisen til å trekke seg noe tilbake…..for en stund.

Da blir global tilbud og etterspørsel av bensin (og i noe mindre grad råolje) styrende for bensinprisen.

DIESEL

For destillater inklusive diesel har lagertrekkene vært store gjennom flere uker. Den innenlandske produksjonen er lavere enn i fjor, og siden februar har dieselimporten falt. Etterspørsel (forbruk) er som i fjor, og diesel kan forventes å bli gjenstand for de samme mekanismene som beskrevet for bensin.

BENSIN

Siden 1990 har bensinlagrene sjelden vært under 190 millioner fat. For uken som endte 14. april var lagrene 202 millioner fat etter et ukentlig lagertrekk på 5,4 millioner fat.

Etterspørselen etter bensin i USA ligger på nivå med fjoråret. Produksjonen av bensin har vært lavere, importen høyere og differensen har vært dekt gjennom lagertrekk. Mer mystisk er ikke endringene i lagernivåene. Importen har de siste ukene falt (kan være et resultat av høyere etterspørsel (les: større betalingsvilje) i eksportlandene).

Uten snarlig økt egenproduksjon i USA (les: økt raffinerigjennomstrømning) og uendret forbruk vil lagertrekkene for bensin fortsatt være høye de neste ukene, og kan nå lavere nivåer enn det som har vært rapportert siden 1990 allerede i månedsskiftet april/mai.

Dette vil forsterke presset mot bensinprisen, som kan bevege seg fra $3/gallon (nå) mot $4/gallon til sommeren, og det uten medvirkning fra orkaner, foreløpig. På veien mot $4/gallon øker presset mot den internasjonale bensinprisen, og vil påvirke den norske bensinprisen, siden bensin, i likhet med råolje tilflyter høystbydende.

IRAN OG 15 KRONER LITEREN

Det kreves med andre ord nødvendigvis ikke krig(er) (Iran og/eller Nigeria) for at bensinprisen skal nå 15 kroner literen denne sommeren.

En militær aksjon mot Iran har potensial til å kunne eskalere og føre til at Hormuz stredet blir stengt. Dette vil kunne redusere netto global oljeeksport med inntil 20 millioner fat for dagen fra Midtøsten. Dette er nær halvparten av den globale nettoeksporten!!, og ville raskt sende oljeprisen opp i nytt og ukjent territorium og i tillegg tvinge fram dramatiske tiltak for å senke forbruket i importlandene.

Et slik scenario vil få oljekrisen i 1973 til å fortone seg som en idyllisk piknik, og skulle dette skje, blir debatter om en bensinpris på 15 kroner literen fort perspektivløse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar