3. apr. 2006

DEMAND DESTRUCTION


Innenfor økonomisk teori opereres det med et begrep som på norsk omtales som etterspørselsdemping, på engelsk ”demand destruction”. Uttrykket beskriver en tilpasning av etterspørselen etter en vare med manglende tilbud gjennom prisøkninger.

I USA har brønnhodeprisen (Henry Hub) for naturgass steget med 150 %! i løpet av de siste tre årene, samtidig med at tilbudet over flere år har vært kontinuerlig synkende.

Figuren viser det kumulative forbruket gjennom kalenderåret for 2001 til 2005 for det som der definert som den industrielle sektoren i USA av EIA.

For perioden 2001 til 2004 er det liten årlig variasjon i forbruket, men dette endret seg i 2005. I 2005 reduserte den industrielle sektoren gassforbruket med ca. 8 % eller 700 Gcf som tilsvarer ca. 55 MSm3/d, relativt de foregående årene. Dette er et energiforbruk omtrent to ganger den totale årlige norske vannkraftproduksjonen!

I 2002 var naturgassprisene i USA relativt lave, noe som drev det industrielle forbruket opp.

De industriene som ikke klarer å konkurrere med de økte naturgassprisene, tvinges til å stenge….for godt, med det resultat at mange blir uten arbeide. Dette gjelder fabrikker som bruker naturgass som føde som petrokjemisk og metall.

Blant de petrokjemiske anleggene finnes produsenter av kunstgjødsel som det industrialiserte jordbruket er helt avhengige av. Redusert produksjon av kunstgjødsel driver prisene opp og tvinger bønder enten til å endre produksjon til produkter som krever mindre kunstgjødsel, eller kort og godt la være å produsere da utsiktene til å ta inn de økte kostnadene gjennom økte produktpriser i øyeblikket er begrenset.

På et eller annet tidspunkt vil dette ramme oss vanlige forbrukere med økte matvarepriser. Dette skjer først gjennom redusert tilbud (mindre overproduksjon), som så driver prisene opp og påslagene følger hele prosesserings og distribusjonskjeden inntil vi finner det igjen ved oppgjøret etter handleturen.

Innenfor metallindustrien er blant annet aluminium rammet, da naturgass også brukes til å fremstille dette. Aluminiumsprisene har steget med 40-50 % siste året, og dette vil vises igjen i alle produkter der aluminium inngår som en betydelig andel.

”Demand destruction” kan høres flott ut, men vil etter hvert ramme deg som forbruker eller lønnsmottaker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar