20. mar. 2006

PROGNOSER MED HUBBERT’s METODE MOT HISTORISKE OG OD’s FOR 2006-2010 FOR NORSK SOKKEL.

Hubbert’s metode er et enkelt verktøy til å estimere totale utvinnbare konvensjonelle oljereserver for en region og til å utvikle en prognose over fremtidig utvinning. Metoden krever tilgang til gode kvalitetsdata over historisk utvinning, og for de regionene metoden har vært anvendt, blant annet USA, Texas og Nordsjøen, har prognosene vist seg å være forventningsrette, det vil si det har vært godt samsvar mellom prognosene og etter hvert historiske data.

Metoden anvendes for konvensjonell olje, det vil si at den inkluderer ikke andre hydrokarboner i væskeform klassifisert som kondensat og/eller NGL (Natural Gas Liquids; etan, propan, butan).(Klikk på bildet for større versjon)

Figuren ovenfor viser prognosen for oljeutvinningen fra norsk sokkel med Hubbert’s metode, historisk utvinning og OD sin prognose for perioden 2006 - 2010 presentert 12. januar 2006.

Prognosen med Hubbert’s metode er basert på lineærisering av OD sine utvinningsdata for perioden 1982 – 1998, og estimerte totale utvinnbare oljereserver fra norsk sokkel til 29 milliarder fat, noe som er tett inntil OD sine estimater ved årsskiftet 2005.

Den historiske utvinningen har så langt fulgt prognosen med Hubbert’s metode svært tett (ref. figuren ovenfor). Hubbert’s metode beskriver en topp i 2000/2001 og OD sine historiske data viser at norsk oljeutvinning toppet i 2001.

Prognosene med Hubbert’s metode og OD sin er identiske for 2006, men der stopper enigheten. OD sin prognose viser en vekst fra 2006 til 2007 og så en svak nedgang til i underkant av 2,5 millioner fat for dagen i 2010.

Prognosen med Hubbert’s metode beskriver fortsatt kontinuerlig fall til 2010, og deretter, til en utvinning på i overkant av 1,6 millioner fat for dagen. Forskjellen er med andre ord ca. 0,9 millioner fat for dagen i 2010.

Forskjellen mellom de to prognosene kan trygt beskrives som betydelig og her skal i hovedsak kun kort diskuteres utfallene av disse to for den videre utviklingen av oljeutvinningen fra norsk sokkel og deres respektive konsekvenser.


  1. OD sin prognose viser seg å være mest forventningsrett. OD baserer sine prognoser på summen av forventet utvinning fra hvert enkelt felt i utvinning, felt som er besluttet satt i utvinning eller forventet besluttet satt i utvinning frem til 2010. OD sitter på et omfattende datagrunnlag om opprinnelige og gjenværende tilstedeværende reserver for hvert enkelt felt og funn på norsk sokkel og har et omfattende datagrunnlag til å vurdere fremtidig utvinning basert på de enkelte felts historikk.

  2. Prognosen basert på Hubbert’s metode viser seg å treffe best.

KONSEKVENSER

Her følger en kort diskusjon av konsekvensene av de to utfallene beskrevet ovenfor.

  • Viser etter hvert OD sin prognose seg å være mest riktig, vil dette innebære at prognosen basert på Hubbert’s metode er lite egnet til å spå om fremtidig oljeutvinning fra norsk sokkel, selv om den har vist seg å treffe svært godt frem til 2006. OD sin prognose vil innebære en raskere utvinning av de gjenværende norske oljereservene og prognosen vil medføre at det såkalte R/P forholdet faller raskt mot 2010, med den konsekvens at oljeutvinningen vil falle dramatisk etter 2010, kanskje med så mye som 20-25 % i årlig gjennomsnitt.

  • Prognosen med Hubbert’s metode viser seg å treffe best. Dette vil reise alvorlige spørsmål om metodene OD anvender for sine prognoser. Det kan videre indikere at de totale utvinnbare reservene fra norsk sokkel er noe mindre enn det som nå er oppgitt av OD.

Den akkumulerte forskjellen mellom de to prognosene for perioden 2007 - 2010 utgjør 900 millioner fat. Ved en oljepris på $60-65 /fat og en vekslingskurs på 6,50 NOK/USD, vil dere som er kjappe med kalkulatoren (eller i hoderegning) se at dette utgjør en bruttoinntekt på 350 - 400 milliarder kroner for perioden 2007 - 2010.

Når en så vet at marginalskatten for petroleumsvirksomheten er 78 %, og at staten har eierandeler gjennom det helstatlige Petoro (SDØE), sine vel 70% andel i STATOIL og ca. 44 % i Norsk Hydro, betyr dette at innbetalingene til Pensjonsfond Utland blir ca. 90 % av det estimerte bruttobeløpet lavere for den beskrevne perioden.

Hver enkelt leser får gjøre seg sine egne betraktninger omkring hvilke av de to prognosene som det skal festes mest lit til. En indikasjon på hvilken av de to prognosene som er mest forventningsriktige vil begynne å vise seg i løpet av 2007, etter som historiske utvinningsdata blir tilgjengelige.

2 kommentarer:

Tomtønna sa...

I går melde Statoil om tørr brønn på Uranus-prospektet.. Oddsa for Hubbert opp.

(Ikkje det at nye funn no vil påverke utvinninga før om 7-8 år)

Ser at Grane produserer over forventa, men kor lenge?

Syklist sa...

Hei!

Vet du hvordan tidligere estimater fra OD ser ut? Forutså OD at oljeproduksjonen ville flate ut i 2002 eller pekte estimatene rett i været?

Jeg er spent på hvordan en årlig sammenligning av OD estimater mot HL estimater fra 2000 og frem til i dag se ut når de plottes sammen med den faktiske produksjonen? Har OD gjort en god jobb tidligere? Eller ligner det mer IEAs gassreserveanslag i USA?

http://www.oljekrisa.no/katastrofale_feilvurderinger.htm

En slik sammenligning er selvsagt ikke noen vitenskapelig bevis på noe som helst, men dersom den ene estimeringsteknikken historisk sett har vist seg å være bedre enn den andre så har jeg en ide om hvor jeg vil sette pengene...

Legg inn en kommentar