16. mar. 2006

AMERIKANSKE PETROLEUMSLAGRE OG OLJEPRIS

Normalt offentliggjør EIA (Energy Information Administration; Statistikkenheten i det amerikanske energidepartementet) blant annet endringer i petroleumslagrene (som råolje, bensin og destillater) hver torsdag.

De siste ukene har disse vist en økning i lagernivåene for råolje og bensin, noe som markedet reagerer på med å justere den internasjonale oljeprisen.

Det er i hovedsak raffinerier som bruker råolje, råolje er som kjent lite egnet til å fylle direkte på drivstofftanken.

Kan det være en historie bak disse lagerøkningene? Og i så fall kan det si noe om det strukturelle i den globale oljeforsyningen og eventuelt hva som kan være i vente senere denne våren og sommeren?

Jeg bestemte meg for å kikke litt nærmere på dette og her kommer min kortfattede analyse.

(Tvilerne kan besøke nettstedet This Week In Petroleum og studere dataene på egen hånd, flere og alternative analytiske synspunkter er velkomne fra våre eksklusive lesere.)

RAFFINERIGJENNOMSTRØMNING(Klikk på bildet for større versjon)

MERK: Den primære y-aksen er ikke nullskalert.

Figuren ovenfor viser fødestrømmen til amerikanske raffinerier for 2005 til og med uke 10 i 2006. Hittil i år har de amerikanske raffineriene i snitt hatt ca 0,5 millioner fat for dagen lavere gjennomstrømning enn tilsvarende periode i 2005, og akkumulert hittil i 2006, og relativt samme periode i 2005, utgjør dette ca. 40 millioner fat.

Dette skyldes i hovedsak en kombinasjon av at enda er noe raffinerikapasitet nedstengt etter orkanene sist høst, og gjennomføring av utsatte planlagte vedlikeholdsstanser for øvrige raffinerier.

For uke 10 2006 meldte EIA at råoljelagrene var ca. 35 millioner fat høyere enn ved tilsvarende rapporteringstidspunkt i 2005.

Dette er litt av et sammentreff,……. økningen i råoljelagrene er identiske (jeg drister meg til å bruke ordet siden det finnes usikkerheter i dataene) med den akkumulerte reduksjonen i raffinerigjennomstrømningene hittil i år.

Råoljeimporten til USA ligger nå på samme nivå som tilsvarende periode i fjor, men egenutvinningen av olje er fortsatt redusert med omtrent 0,5 millioner fat for dagen, hovedsakelig på grunn av orkanene.

Senere denne våren vil etter hvert raffinerier som fortsatt er nedstengte etter orkanene sist høst gjenstarte, samtidig med at de årlige vedlikeholdsstansene for mesteparten av de øvrige raffineriene er gjennomførte, noe som vil kunne øke de amerikanske raffinerigjennomstrømningene med 1,5 – 2,0 millioner fat for dagen og reetablere denne til i overkant av 16 millioner fat for dagen fra nåværende nivå på 14,5 millioner fat for dagen.

Dette vil øke den ukentlige totale gjennomstrømningen i raffineriene med 10-12 millioner fat. Med andre ord, det overhenget i råoljelagrene som nå eksisterer vil kunne raffineres i løpet av 4-8 uker senere denne våren og sommeren da raffineriene vil øke gjennomstrømningene for å fylle opp lagrene med produkter i forkant av den kommende ”driving season”.

Det er ingenting hittil som tyder på at de økte råoljeprisene har endret det samlede bensin og diesel forbruket i USA.

BENSINLAGRENE

Hittil i år har bensinimporten i USA i gjennomsnitt ligget ca. 0,3 millioner fat for dagen over nivået for tilsvarende periode i fjor. Akkumulert hittil i 2006 og relativt samme periode i 2005 utgjør dette ca. 18 millioner fat.

For uke 10 2006 meldte EIA at bensinlagrene var ca. 2,5 millioner fat høyere enn ved tilsvarende rapporteringstidspunkt i 2005.

Dette skaper forventninger om et stramt bensinmarked mot sommeren, da USA fortsatt vil være noe avhengig av bensinimport fra blant annet Europa.


UTSIKTENE MOT VÅREN OG SOMMEREN

På meg har det virket som at markedet, i hovedsak ensidig og positivt kun har reagert på endringene i de amerikanske råolje og produktlagrene, og det synes som om det kun er noen få analytikere som har prøvd å kikke nærmere bak tallene.

Det som er dokumentert ovenfor viser noe av årsakene til en reell underliggende stram forsyningssituasjon i det globale oljemarkedet. Jeg forventer at dette blir mer synlig utover denne våren og sommeren (det er bare å vente på at det berømte prissignalet igjen skal sende oljeprisene videre nordover).

Under ellers like forhold vil etter hvert den økte amerikanske raffinerigjennomstrømningen igjen øke USA sitt importbehov for råolje og redusere importbehovet for bensin og destillater.

Det tar noen uker å skipe olje fra Midt Østen eller Vest Afrika til USA (i øyeblikket er eksportkapasiteten fra Nigeria redusert med 0,7 millioner fat for dagen på grunn av politisk uro), det som kan bli av interesse utover våren er å se om markedets nåværende tolkning av lagertallene for USA bidrar til å øke importen……..tidsnok.

Med andre ord dersom råoljelagrene i USA senere i vår starter å falle med 5-10 millioner fat i uken…. gjennom flere uker, så kan markedet bli ”nervøst”……..”veldig mye mer nervøst”.

Til deg/dere der ute som venter på at bensin eller dieselprisene skal bli permanent lavere er det bare å si at du/dere må smøre dere med tålmodighet…….mye tålmodighet. Ventetiden kan for eksempel brukes til å speide etter flygende griser (Husk kamera!).

For ordens skyld så har det ikke her blitt tatt hensyn til virkningen(e) fra geopolitiske hendelser, eller naturkatastrofer m.m. (som også inngår i de omfattende likningene (i hovedsak SWAG) brukt til å spå oljeprisen).

OPPDATERING 22.03. 2006

EIA publiserte i kveld nye data over lagerutviklingen for råolje, bensin og destillater.
Tallene viste lagertrekk for råolje, bensin og destillater på til sammen 4,4 millioner fat relativt forrige uke.

Dette var ventet og det forventes fortsatt totalt lagertrekk utover våren og forsommeren.
Gjennomstrømningen i raffineriene vokser og forventes å vokse mot 16-17 millioner fat for dagen. Importen av bensin ligger fortsatt godt over nivået for et år siden.

Bensin selges nå i USA for $2,50 /gallon (1 US gallon=3,78 liter), som er høyt så tidlig på året.

Dette forsterker inntrykket av at en stram forsyningssituasjon for råolje vil materialisere seg gjennom økte oljepriser utover våren og forsommeren. Videre tyder den høye importen og lagertrekkene av bensin og destillater på at en stram forsyning for oljeprodukter (bensin og destillater) vil sette bensin og diesel prisene under press senere i år.

Siden USA er det enkeltmarkedet som forbruker mest oljeprodukter, vil endringer i lagertallene her virke som indikatorer for prisutviklingen.

”Kveldssong for hydrokarbonar” vil komme med en oppdatering av raffineri og lagerutviklingen i USA senere i vår.


"STAY TUNED" OG BESØK OSS SENERE!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar