15. feb. 2006

HAR DANMARK ”PEAK”A?

Selv om Danmark i global målestokk har en beskjeden oljeutvinning (i 2005 var den 0,38 millioner fat for dagen, som var omtrent en syvende del av den norske), så har Danmark vært netto eksportør av olje siden 1997 (ref figuren lenger ned).

I en rapport sponset av blant annet det amerikanske energidepartementet, ble det påpekt at ”peaking” skjer brått og at den påfølgende fallraten (decline rate) har vist seg vanskelig å forutsi, selv med gode data.

I 2004 spådde den danske energistyrelsen at dansk oljeutvinning ville nå toppen i 2005. Nå har utvinningsdataene for hele 2005 blitt tilgjengelige og disse viser at Danmark nådde toppen i…..2004. Den danske energistyrelsen opererer med rullerende 5 årsplaner, og som illustrert i figuren nedenfor forventes den fremtidige utvinningen å falle, selv om den blir noe dempet av blant annet nye felt som blir satt i drift.
For 2006 forventes oljeutvinningen å falle med ca. 8 % relativt 2005.

Erfaringene fra Danmark kan illustrere hvor vanskelig ”peaking” er å forutsi, og mange har spådd at den globale oljeutvinningen har eller vil ”peake” i nær fremtid, for så å falle kontinuerlig.


Figuren viser også oljeforbruket i Danmark, slik denne ble presentert i BP Statistical Review 2005. Det er interessant å merke seg at oljeforbruket i Danmark har vist en kontinuerlig nedadgående trend, og har falt med nesten 20 % etter at Danmark ble nettoeksportør av olje i 1997, og er nå omtrent halvert siden den første oljekrisen i 1973.

Danmarks geografi avhjelper riktignok volumet på transportbehov, men på den annen side; Kan dette også være et resultat av en langsiktig strategi?

HUBBERT’s LINEÆRISERING FOR DANSK SEKTOR

Det er gjort et forsøk med Hubberts lineærisering for dansk sektor basert på data fra den danske energistyrelsen. Denne resulterte i et estimat på totale utvinnbare reserver fra dansk sokkel på ca. 3,3 milliarder fat olje. Til sammenligning kan det opplyses at den danske energistyrelsen pr. 01.01. 2005 hadde et estimat på totale utvinnbare oljereserver på…3,3 milliarder fat (255 millioner standardkubikkmeter utvunnet og 268 millioner fat gjenværende utvinnbart; totalt 523 millioner standardkubikkmeter).

1 standard kubikkmeter = 6,29 fat

Hubbert’s metode, som er et prediktivt verktøy, forutsier at utvinningstoppen nås når omtrent halvparten av de utvinnbare oljereservene er utvunnet, og deretter faller utvinningskapasiteten, noe som nå også synes å ha blitt en realitet for dansk sektor.

Denne metoden forutsier også et bratt fall i utvinningen fra dansk sektor.

For flere land og regioner (bl.a. Norge, Storbritannia, Texas, USA (Lower 48)) der gode data er tilgjengelige, har metoden med god presisjon forutsagt når oljeutvinningen ville toppe og at dette ville skje når omtrent halvparten av de utvinnbare reservene var utvunnet. Det kan selvfølgelig skyldes tilfeldigheter,……men det begynner etter hvert å bli mange og godt dokumenterte ”tilfeldigheter”.

Oljeutvinningen fra Norge følger en perfekt Hubbert’s kurve, en oppdatering om dette i et senere innlegg i denne bloggen.

Dersom noen av dere som leser dette vet om andre dokumenterte metoder som kan forutsi når oljeutvinningen for land og regioner topper, og som estimerer totale utvinnbare reserver, da vil vi som blogger her være takknemlige for henvisninger til disse.

HUBBERT’s PEAK

Flere vitenskapsmenn har i samarbeide gjennom de siste årene anvendt metoden til å prøve å bestemme når den globale oljeutvinningen vil nå toppen, for deretter å irreversibelt synke. De fleste som har stått fram offentlig (og da som oftest oppnådd belønning i form av hån og latterliggjøring for sitt mot) opererer med at den globale oljeutvinningen (les oljeforsyningen) topper mellom 2005 og 2009.
Disse vitenskapsmennene er oppmerksomme på at estimatene deres er gjenstand for usikkerheter, blant annet på grunn av manglende gode data fra enkelte land og regioner.

Det de imidlertid mener er overordnet er å få satt fenomenet ”Peak Oil” høyt på dagsordenen, og da spesielt konsekvensene av en fallende tilgjengelighet til vår viktigste energiressurs, som det nå og så vidt vites, det ikke finnes noe substitutt for, og med magre utsikter til å finne et i overskuelig fremtid.

Denne toppen vil ikke bli erkjent av mainstream media, politikere flest og de store massene før en stund etter at nedturen fra ”Hubbert’s Peak” har begynt å sette spor etter seg i våre komplekse oljebaserte samfunnsstrukturer.

Med denne korte bakgrunnen,…. er det nå noen der ute som begynner å fornemme hva lederskap ”Peak Oil” vil komme til å kreve?

3 kommentarer:

Tomtønna sa...

Eg har sett at etter Hubbert si lineærisering har vi her til lands brukt opp 67% av reservane våre og Russland 88%!! Der skulle det såleis ligge an til krasj "big time"..

Energimann sa...

Hubbert’s lineærisering for Russland er en smule ”tricky” på grunn av at utvinningen i en periode falt etter oppløsningen av Sovjetunionen, for så å øke igjen.
De siste forsøkene med Hubbert’s lineærisering for Russland kommer ut med gjenværende utvinnbare reserver på 100 –120 milliarder fat (som er i tråd med mange andre kilder), og i følge russiske myndigheter forventer de at russiske oljeutvinning vil ”peake” rundt 2010 med omkring 10 millioner fat for dagen (dette er det også flere uavhengige analytikere som forventer).
For Russland er nok juryen fremdeles ikke blitt enige med hensyn til gjenværende utvinnbare reserver.

Tomtønna sa...

God informasjon om Russland på The Oildrum (for dei som vil gå i djupna):

http://www.theoildrum.com/story/2006/2/9/211031/3684

God spreiing på reserveanslaga..

Legg inn en kommentar