18. feb. 2006

GLOBAL OLJEFORSYNING, ET SCENARIO MOT 2015


Figuren viser global oljeforsyning delt inn etter tre kategorier:

OPEC Organsisajonen for oljeeksporterende land
FSU (Former Soviet Union) landene i tidligere Sovjetunionen
ROW (Rest Of World) øvrige oljeproduserende land

Figuren illustrerer at veksten i oljeforsyningen de siste årene har kommet fra OPEC og FSU, mens ROW har erfart en svak nedgang.

Det er ventet at forsyningen fortsatt kan vokse noe fra OPEC og FSU mot 2010. Etter 2010 venter russiske myndigheter at oljeutvinningen vil starte å falle.

For OPEC er det ventet fortsatt vekst mot 2010 og deretter at platået vil holde seg i noen år fremover.

ROW har vist en svak nedgang i utvinningen de siste årene og denne er ventet vil forsette for så å akselerere. Prognosen for ROW har en akkumulert utvinning av 118 milliarder fat for perioden 2005 til 2015, og ved slutten av 2004 var de oppgitte gjenværende utvinnbare reservene for ROW 177 milliarder fat i følge BP Statistical Review 2005.

Figuren reflekterer dermed en forventning om at den globale oljeforsyningen vil bevege seg langs et platå i noen få år for så å starte en bratt nedtur.

I likehet med alle prognoser har også denne innebygde svakheter, da fallet kan bli mindre bratt eller brattere, men intensjonen er å billedliggjøre hvordan forsyningen kan falle mot 2015.

Usikkerheter er blant annet knyttet til utvinningen fra gigantfeltene Ghawar, Burgan og Cantarell som i 2004 stod for 10-12 % av den globale oljeforsyningen, og utvinningen fra disse feltene har startet eller vil snart starte å falle.

Et fall som indikert vil få betydning og da bare ikke i form av økte priser, den reduserte tilgjengeligheten vil få store konsekvenser for transport av varer og personer. Det vil bli konkurranse blant alle aktører for å opprettholde sin relative andel av den synkende forsyningen.

Norge vil riktignok i 2015 fortsatt være nettoeksportør av olje, men Norge er også en del av en globalisert økonomi og vil derfor få føling med konsekvensene som i første omgang vil ramme de oljeimporterende landene hardest.

Spørsmålet er om det vil være riktig å overlate til markedet å allokerer en synkende global oljeforsyningen, eller kreves det bredt internasjonalt politisk samarbeide inklusive gode kommunikasjonsstrategier overfor offentligheten for å lindre effektene?

Det å erkjenne ”Peak Oil” krever innsikt og politisk mot, og det blir spennende å se hvem som blir den første norske folkevalgte som bruker begrepet….i offentlighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar